Cmentarz Parafialny

Administrator Cmentarza:
Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Wsi Ełckiej;
ul. Małeckich 1.

– Wszystkie prace ziemne, murarskie i kamieniarskie, wymagają ustaleń i zgody pisemnej Zarządcy Cmentarza,
jakim jest Proboszcz, Parafii św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Wsi Ełckiej.

Zakaz wysypywania śmieci, gruzów, ziemi na teren cmentarza i lasu
Zakaz palenia tytoniu, ognisk na terenie cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych /KPK, kan. 1205/. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

1. Cmentarz w Nowej Wsi Ełckiej jest własnością Parafii św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Wsi Ełckiej
2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie
3. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.
4. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.
5. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
6. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.
7. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.
8. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
9. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po 20 latach ponownie można użyć grobu do pochowania, chyba że zainteresowania osoba udowodni do tego swoje prawo i uiści opłaty (tzw. Pokładne) lub za miejsce na cmentarzu pobierane zawsze po upływie 20 lat.
10.Wysokość opłat cmentarnych nie przekracza opłat ustalonych dla cmentarzy komunalnych. Dotyczy to także opłat za postawienie nagrobka. W przypadku niedostatku materialnego rodziny zmarłego wysokość opłat zostanie zmniejszona.
11. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
12. Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary: dla zwłok : długość 2 m, szerokość 1 m, głębokość 1,7 m, odstępy – od każdego boku po 0,5 m, dla urn ze szczątkami zwłok: długość 0,6 m, szerokość 0,4 m, głębokość 1 m, odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.
13.Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1 m. Kopanie głębszych grobów, niż 1,7 m, jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu, a najwyższym poziomem wody gruntowej, pozostanie co najmniej 0,5 m. Ziemia wydobyta z grobu może być usypana w postaci pagórka nad grobem.
14. Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób nie murowany, stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.
15. Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a pod trumną zakłada się sklepienie.
16. Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.
17. Przez katakumby rozumie się nisze w pionowej ścianie, położone obok siebie w szeregu i nad sobą, przeznaczone do chowania zwłok.
18. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki, jak i grobowce, nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.
19. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów wysokopiennych.
20. Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać zgodę administratora na jej wykonanie. Kamieniarz ma obowiązek zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.
21. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.
22. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w miejscu do tego przeznaczonym.
23.Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać u Ks. Proboszcza, u którego można zasięgnąć również informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.
24. Regulamin niniejszy obowiązuje od stycznia 2019 r.

Administrator cmentarza