Sakramenty

Sakramenty święte są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski. Są czynnościami ustanowionymi przez Jezusa Chrystusa i stanowią jedyną pewną drogę do osiągnięcia zbawienia i wypełnienia swego życiowego powołania. Wszystkie Sakramenty udzielają człowiekowi łaski uświęcającej, jeżeli są przyjęte ważnie i godziwie. Ważnie to znaczy, że są spełnione wszystkie warunki i wymagania formalne związane z poszczególnym Sakramentem. Godziwie to znaczy, że osoba przyjmująca Sakrament pragnie zachować wolność od grzechu oraz chęć współpracy z Bogiem.
Sakramenty i inne posługi (np. pogrzeb) są sprawowane wyłącznie dla osób wierzących i praktykujących, bo tylko dla nich mają znaczenie i rzeczywiście są sakramentami, a nie tylko pustymi gestami.
Wszystkie sakramenty udzielane są zawsze w parafii właściwej dla swojego faktycznego miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. W tym celu należy wcześniej potwierdzić swoją przynależność do parafii (osobiście w kancelarii parafialnej lub przy okazji wizyty kolędowej). 

Wymagane dokumenty:
– odpis aktu urodzenia dziecka z USC (do wglądu)
– zaświadczenia dla rodziców chrzestnych (z parafii ich zamieszkania)
– dane osobowe rodziców chrzestnych

Rodzice zgłaszają do kancelarii parafialnej zamiar ochrzczenia dziecka i ustalają z Księdzem Proboszczem termin Chrztu św. oraz umawiają się na spotkanie w celu wysłuchania katechezy przedchrzcielnej. W naszej parafii Chrzty są udzielane w kościele parafialnym w Nowej Wsi Ełckiej w niedziele na Mszy św. o godz. 12.30. Istnieje również możliwość udzielenia sakramentu Chrztu św. w innym terminie, po uzgodnieniu z Księdzem Proboszczem. Przypominamy, że osoba poproszona o spełnianie funkcji rodzica chrzestnego musi być katolikiem wierzącym i praktykującym, który przyjął już sakrament Bierzmowania i przed ceremonią Chrztu powinna przystąpić do sakramentu Pojednania i Pokuty. Nie może być więc rodzicem chrzestnym człowiek niewierzący, osoba która publicznie występuje przeciwko Kościołowi, wierze i moralności lub osoba żyjąca w konkubinacie. Prosimy rodziców o uwzględnienie tych warunków przy wyborze kandydatów na rodziców chrzestnych.

Przygotowanie dzieci do I Komunii św. następuje bezpośrednio w III klasie szkoły podstawowej, podczas katechezy, na którą dzieci uczęszczają w szkole. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w sposób szczególny do udziału w niedzielnej Mszy św. o godz. 12.30 oraz nabożeństwach okresowych, takich jak: Nabożeństwo Różańcowe, Roraty, Droga Krzyżowa (o których wcześniej zostaną poinformowani przez Księdza Proboszcza lub Panią Katechetkę). 

Wymagane dokumenty:
– metryka chrztu (jeśli dziecko było chrzczone w innej parafii)
– decyzja katechety o dopuszczeniu do sakramentu (jeśli dziecko uczęszcza do innej szkoły niż SP w Nowej Wsi Ełckiej).

Przygotowanie do Bierzmowania rozpoczyna się w VIII klasie. Polega ono na:  
– uczestnictwie w lekcjach religii w szkole
– udziale w Eucharystii: w każdą niedzielę o godz. 12.30 i każdy piątek o godz. 18.00
– uczestnictwie w specjalnych nabożeństwach przeznaczonych dla kandydatów do Bierzmowania (o których zostaną wcześniej poinformowani przez Księdza Proboszcza lub Pana Katechetę) 
– udziale w spotkaniach formacyjnych w grupach przygotowawczych w parafii.


Wymagane dokumenty:
– deklaracja o pragnieniu przystąpienie do przygotowania do Sakramentu Bierzmowania
– metryka chrztu (jeśli kandydat do bierzmowania był chrzczony w innej parafii)  
– decyzja katechety o dopuszczeniu do sakramentu (jeśli kandydat uczęszcza do innej szkoły niż Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej)
– opinia katechety (w indeksie kandydata do bierzmowania lub osobne zaświadczenie).

Sakrament pokuty jest sprawowany pół godziny przed Mszą św. wieczorową każdego dnia.
W niedzielę i Święta pół godziny przed każdą Mszą św.

Sakrament Namaszczenia Chorych można przyjąć w razie potrzeby w każdej chwili, szczególnie z powodu pogorszenia się stanu zdrowia, ciężkiej choroby, czy w sytuacji zagrożenia życia. W takich nagłych przypadkach można wezwać kapłana w dowolnym czasie.
W każdy pierwszy piątek miesiąca w naszej parafii odwiedzamy chorych, którzy nie mogą przybyć do kościoła, dzięki czemu każdy cierpiący ma możliwość skorzystania z sakramentu Pokuty, oraz może przyjąć pierwszopiątkową Komunię Świętą. Jeśli istnieje potrzeba, możemy wówczas również udzielić sakramentu Namaszczenia Chorych. Adresy chorych prosimy zgłaszać w kancelarii.
Raz w roku, dnia 11 lutego w Święto N.M.P. z Lourdes, z okazji Światowego Dnia Chorego, sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest w kościele podczas Mszy św.

Trzy miesiące przed datą ślubu narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafii narzeczonej lub narzeczonego, w której chcą zawrzeć sakrament Małżeństwa i ustalają datę ślubu i terminy kolejnych spotkań. Następnie składają wymagane dokumenty i od prośby o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych zarówno w parafii narzeczonego jak i narzeczonej rozpoczynają bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia sakramentu Małżeństwa.


Wymagane dokumenty:
– metryka Chrztu do ślubu kościelnego z adnotacją o Bierzmowaniu (pobrana z parafii Chrztu nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem dokumentów)
– świadectwo Bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji o Bierzmowaniu w metryce Chrztu)
– dowód tożsamości
– ostatnie świadectwo nauki religii z ostatniej klasy lub indeksy nauki religii (do wglądu)
– zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim i odbytych trzech spotkaniach w poradni małżeńskiej
– zaświadczenie z USC: tzw. zaświadczenie konkordatowe (dokument ważny 6 miesięcy, pełna nazwa: Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa) lub odpis aktu zawarcia związku cywilnego, jeśli taki wcześniej zawarli
– data I Komunii św.

W przypadku pogrzebu należy zgłosić się w kancelarii parafialnej, informując o śmierci bliskiej osoby i ustalić z Księdzem Proboszczem termin oraz godzinę pogrzebu.
Należy dostarczyć odpis aktu zgonu z USC. Jeśli zmarły ma być pochowany na cmentarzu parafialnym w Nowej Wsi Ełckiej, należy również dostarczyć kartę zgonu „do celów pochowania zwłok”.