Rada parafialna i ekonomiczna

Rada Parafialna
Sobór Watykański II uczy, że zadaniem kapłanów jest uświadomienie katolikom świeckim ich współodpowiedzialności za Kościół. Wspólna odpowiedzialność za Kościół zobowiązuje duszpasterzy, aby respektowali rolę świeckich, korzystali z ich rad i współpracy oraz za zaufaniem powierzali im zadania w służbie Ludu Bożego, przestrzegając zasady pomocniczości, która domaga się, aby kapłani pozostawiali świeckim wykonywanie funkcji leżących w zakresie ich zdolności i kompetencji (KK 37). W Dekrecie o Posłudze i Życiu Kapłanów (DK 9) czytamy: prezbiterzy niech chętnie słuchają świeckich, rozważając po bratersku ich pragnienia i uznając ich doświadczenie i kompetencje na różnych polach ludzkiego działania, aby razem z nimi mogli rozpoznać znaki czasu… i do nich dostosować formę duszpasterzowania. Jednym ze sposobów umożliwienia świeckim przeżycia tej odpowiedzialności za Kościół oraz umożliwienia im zgodnej współpracy każdy na swój sposób, ale dla wspólnego dzieła jest między innym Rada Parafialna.


Czym jest Rada Parafialna?
Rada Parafialna jest organem doradczym księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej.
Wszystkie działania duszpasterstwa parafialnego stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami, za parafię i poziom jej życia religijnego oraz zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych wiernych, zespołów parafialnych i grup apostolskich.


Kto może być w Radzie?
Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Członków Rady powołuje proboszcz.
Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych. Kadencja Rady trwa obecnie przez okres 3 lata. Poszczególni członkowie dysponują możliwością wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa.
Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich i przewodniczy obradom. Z każdego zebrania powinien być sporządzony protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu.


Jakie zadania ma Rada Parafialna
Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Członkowie Rady powinni docierać do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek, na przykład: kościół i jego otoczenie, kaplice, pomieszczenia i obiekty parafialne. Rada powinna wspierać proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp…

RADA PARAFIALNA

1. Tomasz Jermak
2. Bartłomiej Żmuda
3. Maciej Karpuk - katecheta
4. Kamil Szejda - organista
5. Jadwiga Pietkiewicz – Bobry zelatorka
6. Katarzyna Pieloch – sołtys Bobry
7. Krystyna Prill – zelatorka NWE
8. p. Krzysztof Hanczaruk – NWE – Nadzywczajny Szafarz

POWOŁANIE RADY, SKŁAD OSOBOWY I KADENCJA

W każdej parafii proboszcz jest zobowiązany powołać Parafialną Radę Ekonomiczną (PRE), której głównym zadaniem jest wspieranie proboszcza przy podejmowaniu określonych czynności natury ekonomicznej (kan. 537; 1280 KPK).
PRE składa się z trzech lub więcej osób, w zależności od wielkości parafii, odznaczających się prawością i, gdy tylko to możliwe, biegłością w sprawach gospodarczych. PRE wybiera sam proboszcz, po uprzedniej konsultacji z parafianami oddanymi Kościołowi i zatroskanymi o dobro całej wspólnoty parafialnej.
Ustalony przez proboszcza skład PRE winien uzyskać zatwierdzenie dziekana.
Kadencja PRE trwa pięć lat, jednakże po upływie tego czasu może ona sprawować swoje zadanie przez następne kadencje.
PRE jest organem doradczym i wspierającym proboszcza w sprawach ekonomiczno-finansowych parafii. Jej ustalenia mają być wskazaniami dla proboszcza. Gdyby proboszcz a nimi się nie zgadzał, zobowiązany jest swoje stanowisko należycie uzasadnić.
W imieniu PRE wszystkie czynności prawne załatwia sam proboszcz, który jej przewodniczy; proboszcz troszczy się również o to, aby dobra parafii były administrowane zgodnie z przepisami kan. 1281-1288 (por. też kan. 532)
Do proboszcza należy zwołanie PRE, przynajmniej dwa razy w roku; gdy wymaga tego potrzeba, sesje PRE mogą odbywać się częściej. Wszyscy członkowie PRE muszą być powiadomieni przez proboszcza o terminie posiedzenia i nań wezwani; obradom przewodniczy proboszcz według ustalonego wcześniej porządku. Uczestnicy posiedzeń zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej, chyba że z natury rzeczy wynika ich publiczny charakter.
Celem sporządzania protokołów posiedzeń, PRE wybiera spośród siebie sekretarza; spisany przez niego protokół odczytuje na następnym posiedzeniu PRE.

RADA EKONOMICZNA

1. Józef Gajek - NWE
2. Tadeusz Łojewski - NWE
3. Dariusz Kudrawiec – Bobry
4. Arkadiusz Malinowski – NWE